Vad kan jag förvänta mig?

Vad Göteborgs Stad är skyldig att göra med din synpunkt beror på vad synpunkten handlar om, och vilken verksamhet den gäller.

Eftersom synpunkter kan handla om många olika saker, går det inte att på förhand säga vad Göteborgs Stad kommer att göra med just din synpunkt.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller, och vad som är rimligt att du förväntar dig.
Tecknad illustration av en fundersam tjej bredvid en piltavla. En pil har träffat mitt i prick, några andra har missat målet.

Rimliga förväntningar?

Du undrar säkert om ditt problem kommer att lösas när du skickar en synpunkt. Tyvärr kan vi inte svara på den frågan. Vad som kommer att hända beror helt på vad din synpunkt handlar om, och hur förvaltningen som ansvarar för din synpunkt ser på saken.

Vi på Funktionsrätt Göteborg tycker att det borde finnas tydligare regler för hur enskilda klagomål hanteras i Göteborgs Stad. Då skulle det vara lättare att tala om vad som är rimligt att förvänta sig.

Även om det inte går att säga vad som kommer att hända med ditt problem, är det ändå viktigt att du skickar en skriftligt synpunkt när du är med om något dåligt. Det bidrar till att uppmärksamma de problem som finns. Att skicka en skriftlig synpunkt är också ett sätt för dig att framföra ditt klagomål på ett officiellt sätt.

Det här kan du förvänta dig:

Även om det är svårt att säga något om vad du kan förvänta dig för resultat när du lämnar en synpunkt, finns en del saker som du kan förvänta dig när det gäller själva hanteringen av din synpunkt.

Listan över vad du kan förvänta dig bygger på vad som står i lagar, föreskrifter och rutiner. Längre ner på sidan kan du läsa mer om de regler som gäller för synpunkter och synpunktshantering.

Oavsett vad din synpunkt handlar om, är det rimligt att du förväntar dig följande:

Att din synpunkt tas emot

Din synpunkt ska tas emot. Förvaltningen ska inte avfärda dig och säga att de inte vill ha din synpunkt. Om det är svårt att få tag på den du vill klaga till, kan du skicka en skriftlig synpunkt till förvaltningens förvaltningsbrevlåda eller till goteborg@goteborg.se. Då ska din synpunkt komma fram förr eller senare.

Att någon läser och tar ställning till din synpunkt

Någon som är ansvarig för det som din synpunkt handlar om ska läsa och ta ställning till din synpunkt. Din synpunkt ska inte bara lämnas liggande.

Att du får ett svar, inom max 4 veckor

Både korta och långa svar räknas som svar. Ju tydligare du skriver din synpunkt, desto lättare är det att avgöra om du har fått ett bra eller dåligt svar.

Att din synpunkt registreras

Om du skickar en skriftlig synpunkt är det rimligt att förvänta sig att din synpunkt registreras. Din synpunkt blir nämligen en allmän handling. Allmänna handlingar ska hållas ordnade, så att de inte tappas bort. Det är en del av offentlighetsprincipen. Läs mer på sidan Synpunkter ska registreras.

Att du blir bra bemött

Göteborgs Stad ska alltid bemöta dig på ett sakligt och korrekt sätt. Det gäller även när du framför kritik. Det är inte tillåtet att på något sätt straffa dig eller ge dig sämre service för att du klagar.

Att du blir behandlad lika

Du ska få samma bra bemötande oavsett vem du är. I diskrimineringslagen finns sju skyddade diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Du får inte behandlas sämre på grund av någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Att synpunkter om missförhållanden rapporteras

Om ditt klagomål tyder på ett missförhållande inom en verksamhet som regleras av socialtjänstlagen, LSS eller hälso- och sjukvårdslagen, måste personalen skriva en Lex Sarah-rapport. Men vad som räknas som allvarligt kan variera.