Guide 3: Klaga eller överklaga?

Om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga beslutet. Men om du är missnöjd med hur servicen utförs, så räcker det att klaga. Då skickar du in en synpunkt.

Låter det förvirrande? Den här guiden reder ut när du ska klaga, och när du kan överklaga!

Beslut och utförande

I Göteborgs Stad fattas massor av beslut varje dag. En del beslut fattas av politiker, och en del beslut fattas av tjänstepersoner.

Politikerna är antingen folkvalda av invånarna i Göteborg, eller förtroendevalda av andra politiker. Politikerna bestämmer om stora, övergripande saker.

Tjänstepersonerna är anställda för att genomföra det som politikerna har bestämt ska hända. De jobbar i Göteborgs Stads förvaltningar. För att se till politikernas övergripande beslut blir verklighet, fattar tjänstepersonerna nya, mindre, beslut.

Alla de här besluten utförs i de verksamheter som bedrivs av Göteborgs Stads förvaltningar. En tjänstepersons beslut om att bevilja dig hemtjänst, utförs när hemtjänstpersonalen kommer hem till dig.

Förvaltningens beslut och verksamheter

Överklaga ett myndighetsbeslut

Ett myndighetsbeslut är när en myndighet bestämmer något som är riktat mot dig som person. Det kan till exempel vara ett beslut om ekonomiskt bistånd, eller ett beslut om plats på äldreboende.

Varje kommunal nämnd räknas som en egen myndighet. Det betyder till exempel att varje stadsdelsnämnd i Göteborg är en egen myndighet. Ett socialtjänstkontor i en stadsdel ingår i den myndigheten. Om en socialsekreterare fattar ett beslut som du måste följa, är det ett myndighetsbeslut.

De flesta myndighetsbeslut går att överklaga. Det betyder att du har rätt att tala om att du är missnöjd med beslutet, och att beslutet sedan ska bedömas av en domstol. Det är oftast domstolen förvaltningsrätten som är första instans när du överklagar ett myndighetsbeslut. Förvaltningsrätten väger dina argument mot kommunens argument, och bestämmer sedan vem som har rätt.

Det ska finnas information i ditt beslut om hur du ska göra för att överklaga. Om du vill veta mer om hur du kan överklaga myndighetsbeslut, kan du läsa Funkaportalens guide ”Såhär skriver du en överklagan”.

Klaga på förvaltningens verksamheter

Du kan överklaga ett myndighetsbeslut, men du kan inte överklaga hur beslutet utförs av förvaltningens verksamheter. Om du är missnöjd med hur ett beslut utförs, alltså hur verksamheten fungerar i praktiken, ska du istället klaga till förvaltningen.

Skillnaden mellan att klaga och att överklaga, är att ingen domstol är inblandad när du klagar. När du klagar är det istället den kommunala förvaltningen själv som tar emot och bedömer ditt klagomål. I guiden Att klaga till kommunen står mer om hur du kan göra. Ett sätt att klaga är att skicka en synpunkt genom Synpunkta.

Nedan följer exempel som klargör när du kan överklaga och när du kan klaga.

Exempel 1:

  • Du har fått ett beslut som beviljar dig två timmars hemtjänst i veckan. Du vill egentligen ha fem timmars hemtjänst i veckan. Du är missnöjd med beslutet. Då ska du överklaga beslutet.
  • Du har fått ett beslut som beviljar dig fem timmars hemtjänst i veckan. Du är nöjd med beslutet. Men när hemtjänsten kommer till dig, är personalen stressad och hjälper dig inte med rätt saker. Du är missnöjd med hur hemtjänsten fungerar. Då ska du klaga på verksamheten till förvaltningen. Du kan använda Synpunkta för att klaga med en synpunkt.

Exempel 2:

  • Du har fått avslag på din ansökan om ledsagning enligt LSS. Du är missnöjd med beslutet. Då ska du överklaga beslutet.
  • Du har ansökt om ledsagning enligt LSS. Din handläggare var otrevlig mot dig, och gick inte att nå på telefon. Du är missnöjd med handläggarens bemötande och att det var svårt att få svar på dina frågor. Då ska du klaga på hur socialtjänsten arbetar. Du kan använda Synpunkta för att klaga med en synpunkt.

Politikers beslut

Överklaga politikers beslut

Du som kommunmedlem kan överklaga beslut som fattas av politiker. Men du kan inte överklaga politikernas beslut bara för att du inte håller med. Du kan bara överklaga om du tycker att beslutsfattandet inte har gått till på rätt sätt.

Ett sådant överklagande kallas kommunalbesvär, och stöder sig på lagen kommunallagen. Du kan läsa mer om kommunalbesvär i Funkaportalens guide ”Överklaga ett kommunalbesvär”.

Klaga på politikers beslut

Om du inte håller med om politikernas beslut, kan du göra din röst hörd på många olika sätt.

Du kan till exempel lämna in ett eget förslag som du tycker är bättre än politikernas. Invånarnas förslag kallas medborgarförslag. I Göteborg kallas medborgarförslag ”Göteborgsförslag”. Läs om Göteborgsförslag på Göteborgs Stads hemsida.

Du kan också engagera dig politiskt genom att gå med i ett politiskt parti, eller bli medlem i en ideell organisation som försöker påverkar politiken.